Obchodné podmienky

                          OBCHODNÉ PODMIENKY CA Travel Point s.r.o.

 

                                   CA Travel Point, s.r.o., cestovná agentúra, Sídlo Medená 5, Bratislava 81102
                                                            Prevádzka Dunajská 38, Bratislava 811 08,
                                             IČO: 481 099 41, DIČ: 212 00 48 469,  IČ DPH: SK 212 0048 469


 

Úvod
 

Cestovná agentúra CA Travel Point, s.r.o., (ďalej iba CA) je autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej iba CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov fungujú na slovenskom trhu viac ako 10 rokov. Zájazdy si u nás objednáváte za rovnakú cenu a podmienok ako v poriadajúcej CK!

 

Objednávky


 

Klient, ktorý príde do pobočky CA Travel Point s.r.o. má nárok na objednanie zájazdu podľa vlastného výberu. Pracovník cestovnéj agentúry 


overí, či je daný zájazd voľný alebo nie, ak áno urobí rezerváciu.Každý internetový klient môže poslať NEZÁVÄZNÚ objednávku. CA nemá v


momente objednania zájazdu internetovým
zákazníkom informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. CA si vyhradzuje právo odmietnúť


objednávky, ktoré sú
rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo, i bez odpovede zákazníkovi.


Upozorňujeme, že při ponukách Last minute nemusia byť uvedené kompletné informácie, tie Vám upresní náš pracovník.
Cena Dieťa je platná


pre dieťa na 1.prístelke v doprovode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa
pokynov CK.

 

 

Vybavovanie objednávok

Na základe NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. V prípade, že to nie je možné - CA okamžite informuje zákazníka a dohodne ďalší postup.

Pri úspešnej rezervácii je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody odovzdana cestovná zmluva s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď osobne, e-mailom, poštou a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Stornopodmienky - viď bod VII. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dojsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

 

Platba



 

Za bežné zájazdy objednávané viac, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej


ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšnú čiastku, do plnej ceny zájazdu.



 

Zájazdy typu "last moment" a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník jednorázovo



v plnej výške uvedenej ceny na účet CA, v pobočke príslušnej banky alebo bankovým prevodom.


 

Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca


príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla právnu účinnosť a klient má nárok na bezokladné


vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.


 

Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky



palivového príplatku. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne


pred odletom.



Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je CA Travel Point povinná akceptovať.


 

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.


 

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany organizátora zájazdu a doručením objednávateľovi.

 

Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:
 

 • poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník

   

 • poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA

   

 • poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA)

   

 • poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu



Tieto podmienky neplatia, pokiaľ zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK. Platby zo zahraničia a


do zahraničia robíme iba výnimočne a poplatky hradí vždy zákazník.






 

Cestovné doklady



 

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Občania



ostatných štátov sú povinní overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej


doprave do vybratej destinácie prechádzajú. Prípadné vízové formality si musia zaistiť sami ešte pred vycestovaním. Za neudelenie víza


cestujúcemu nenesie CA Travel Point či CK žiadnu zodpovednosť.




 

Pre rôzne destinácie je stanovená rôzna lehota, po ktorú musí byť cestovný pas platný ešte po návrate z destinácie. Pri väčšine destinácií



sa jedná o platnosť 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Bližie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej


republiky na www.mzv.sk. Taktiež je cestujúci povinný si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky


pre vstup do destinácie, vrátane situácie v destinácii. Za neoverenie nenesie CA Travel Point žiadnu zodpovednosť.


 

Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník



navštíviť. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odjazdom a napr. letenky môžu byť predané až priamo na letisku.


 




 

Zájazdy na vyžiadanie


 

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať


podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu


ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný


zájazd.



 


Storno podmienky



 

Pred podpisom zmluvy je objednávka nezáväzná. Po podpísaní cestovnej zmluvy je zákazník oprávnený stornovať objednaný zájazd (odstúpiť


od zmluvy) podľa storno podmienok danej CK, ktorá je usporiadateľom vybraného zájazdu.
Odstúpenie od cestovnej zmluvy musí byť výhradne


písomnou formou s podpisom objednávateľa doručené na emailovú adresu predajcu a zároveň usporiadateľa zájazdu (CK). Kontakty sú uvedené


v cestovnej zmluve.






 

Reklamácie



 

Reklamáciu k Vášmu zájazdu je potrebné zaslať písomne, treba tiež ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom


CK, fotografie, atď. Všetko je nutné zaslať na e-mail ponuky@catravelpoint.sk alebo doporučene na adresu spoločnosti CA Travel Point, s.r.o.,


Dunajská 38, 811 08 Bratislava. CA Travel Point s.r.o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté


cestovnou kanceláriou a taktiež nevybavuje v ich mene reklamácie.





Po obdržaní je reklamácia zaslaná usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť zo zákona stanovenej lehote. Prípadné námietky


k odpovedi na reklamáciu budú zaslané usporiadateľovi zájazdu. Vyjadrenie usporiadateľa k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia.




 

Spoločnosť CA Travel Point s.r.o. ako autorizovaný predajca zájazdov, mnohých renomovaných cestovných kancelárií, vydáva týmto



reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

 






Článok 1 - zodpovednosť CK



 

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu.


Cestovná kancelária zodpovedá bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb


cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.


 

Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané


v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet


reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo.







 

Článok 2 - právna úprava



 

Zodpovednosť cestovnej kancelárie sa riadi zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií



a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa.






 

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie



 

Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, v zmysle zákona 170/2018 najneskôr však do 2 rokov od skončenia


zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká.


 

Táto lehota je zachovaná taktiež pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA Travel Point s.r.o. CA Travel Point s.r.o. po obdržaní reklamácie túto


najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej prijatia odošle či predá do usporiadajúcej cestovnej kancelárie k vybaveniu. O spôsobe vybavenia


reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej cestovnej kancelárie v súlade s ich reklamačným poriadkom.







 

Článok 4 - spôsoby reklamácie



 

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom


mieste. Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť


i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.




Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, a to písomne alebo ústne.


O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifiká zájazdu, názov ubytovania


a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej cestovnej kancelárie. V prípade, že


reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť ešte i písomne doporučenou zásielkou na adresu usporiadajúcej


cestovnej kancelárie.


 

Reklamáciu je taktiež možné poslať doporučene na adresu CA Travel Point s.r.o., Dunajská 38, Bratislava, 811 08, alebo ju podať ústne do


protokolu v  pobočke CA Travel Point, s.r.o. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný so zákazníkom reklamačný protokol, v


ktorom bude uvedené  meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný


zákazníkom a zástupcom CA Travel Point s.r.o. najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho spísania ho odošle alebo predá do usporiadajúcej


cestovnej kancelárie k vybaveniu.








 

Článok 5 - obsah reklamácie



 

Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec.
 


Identifikácia spočíva v tom, že zákazník uvedie:
 

 

 • a) číslo cestovnej zmluvy,

   

 • b) dátum jej uzatvorenia,

   

 • c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená,

   

 • d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,

   

 • e) čoho sa zákazník domáha? bezplatného odstránenia chyby, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa


  charakteru služby možné, primaranú zľavu z ceny chybne poskytnutej služby,

   

 • f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby,

   

 • g) reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný


  delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.






   

Článok 6 - povinnosti zákazníka





Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a


vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutočný stav.

 





 

Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie



 

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii


rozhodnúť, pokiaľ požiadavka zákazníka vyhovuje. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia


reklamácie, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou cestovnou kanceláriou nedohodnú na ďalšej lehote.







 

Článok 8 - reklamačné poriadky



 

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto


reklamačným poriadkom.






 

Článok 9 - účinnosť reklamačného poriadku



Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 15.4.2015.



 


Alternatívne riešenie sporov


Klient má právo požiadať cestovnú kanceláriu o nápravu v prípade, ak sa domnieva, že cestovná kancelária porušila


jeho práva alebo nevybavila reklamáciu k spokojnosti klienta. Ak cestovná kancelária na jeho žiadosť o nápravu


porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedala zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedala viac ako


30 dní klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia


sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.


Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s cestovnou kanceláriou je


Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov


alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky.


Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho


riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Okrem ARS má klient právo obrátiť sa na vecne a


miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.


Klient je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na


webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient pri predkladaní podania platforme RSO vyplní


elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného


subjektu alternatívneho sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.


Subjekt ARS môže požadovať od klienta úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

Osobné údaje



 

Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami poskytnuté pri využívaní služieb cestovnej agentúry CA Travel Point, s.r.o.,



sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť Vašich osobných údajov uvedomujeme a


prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.




Spoločnosť CA Travel Point, s.r.o. spracováva Vami poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, do odvolania zákazníkom daného súhlasu.


Ten má právo svoj súhlas kedykoľvek písomne alebo e-mailom na office@catravelpoint.sk odvolať a CA Travel Point s.r.o. údaje bez


zbytočného odkladu zlikviduje.



 

Spoločnosť CA Travel Point s.r.o. prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v


zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom spoločnosti


CA Travel Point s.r.o. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako CA Travel Point s.r.o., bude tomu tak iba v rámci


spolupráce na činnostiach spoločnosti CA Travel Point s.r.o. za účelom zlepšovania svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom,


pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe.



 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.


 

Niektoré údaje budú spracované i na základe zvlášneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).


 

Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvlášneho zákona.


 

Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve našej spoločnosti.


 

Podľa zákona máte kedykoľvek právo písomne žiadať spoloňosť CA Travel Point s.r.o. o poskytnutí informácií o tom,



aké osobné údaje o Vás spoločnosť CA Travel Point s.r.o. spracováva.






Informácia o ochrane osobných údajov  ohľadom súhlasu so spracúvaním
osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

 

Vážení klienti,

 

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na
marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov
na marketingové účely.

 

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych?a nových produktoch a službách
a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,
a to
v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytváraťˇ ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať
vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii
alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

 

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok,
aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
?z hľadiska vyhľadávania informácií.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku 0944 316 686
Alebo pošlite email na ponuky@catravelpint.sk

 

 

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov? 

 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame? 

 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 

 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 

 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 

 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 

 7. Kto sú naši obchodní partneri? 

 8. Kto môže matˇ prístup k vašim osobným údajom? 

 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 

 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 

 

 

 

 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.
Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť:

 

 

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť
ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiťˇ a riešiťˇ vaše potreby.

¦ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.

¦ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.?

¦ Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní,

zamestnaní, počte detí.

¦ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej
zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčaťˇ vhodné produkty a služby.

¦ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

¦ Geolokacˇné údaje – geolokacˇné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiťˇ na odporúčanie
kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

  

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve,
prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra.
Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

¦ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou,
najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo,
prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

¦ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

¦ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov
a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe
vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky.
Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie
a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤˇ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia
takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keďˇ váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov
od udelenia alebo do momentu, keďˇ ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely,
pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom.
Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú:

CK SATUR, CK FIRO, CK FIFO, CK HYDROTOUR, CK STAHL REISEN, CK SOLVEX, CK SETTOUR, CK MILLENNIUM TRAVEL, CK BUBO,
CK PT TOURS, PROFITOUR, CK AEOLUS, CK AQUAMARIN, CK ELIT TRAVEL, CK ESO TRAVEL, CK STOPTOUR, CK ETI SLOVENSKO,
CK, FERROTOUR, CK FUTBAL TOUR, CK JAZZ WELT, CK GLOBTOUR, CK GRAN CANARIA TRAVEL, CK HECHTER, CK TIPTOUR,
CK KOALA, CK SENECA, CK ONEWORLD TRAVEL, CK PANTOUR, CKPAX TRAVEL, CK PAX TOUR,CK PEGAS, CK SIAM TRAVEL,
CK TIMETRAVEL, BG KREDIT.

 

8. KTO MÔŽE MATˇ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu matˇ k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú´ osobne´ údaje ako ttezv. sprostredkovalia,
ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu bytˇ externe´ spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy
alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely.
S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú´ zmluvu o spracúvaní´ osobných údajov, na základe čoho sú´ tiež povinní´ dodržiavať striktne´ pravidla´ ochrany osobných údajov.

 

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.
Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne?aj zodpovednej osoby, účely spracúvania,
kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
?alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín,
obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov,
zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní,
kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov,
ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov,
informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska?
Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo bytˇ zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazaťˇ. Každá takáto žiadosťˇ však podlieha individuálnemu hodnoteniu,
pretože aj spoločnosť CA Travel Point s.r.o má povinnosťˇ alebo oprávnený záujem ponechaťˇ si osobné údaje.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovaťˇ.

 

Právo na prenositeľnosťˇ údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu,
ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi,
spojte sa s nami
 a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť
aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0944316686 poslaním e-mailu na
adresu: ponuky@catravelpoint.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: CA Travel Point, Dunajska 38, 811 08 Bratislava

 

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca.
V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,?že ho môžete kedykoľvek odvolať.
Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

¦ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.

¦Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek,
uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

¦ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávaťˇ iba vybrané ponuky, uveďte, prosím,
o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieťˇ.

¦ Váš vlastnoručný podpis.
 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

¦ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto,
aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

¦Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

¦Písomným vyhlásením podaným na pobočke CA Travel Point,s.r.o, Dunajska 38, 811 08 Bratislava

 

 

 

 



 

 


 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Text:

Naše kontakty

CA Travel Point, s.r.o.
Sídlo:Medená 5
Bratislava 81102

Prevádzka:Dunajská 38
811 08 Bratislava

0944 /316 686
office@catravelpoint.sk
ponuky@catravelpoint.sk

Zapísaná v OR SR
Bratislava I, oddiel:Sro,
vložka č.103485/B

IČO: 48 109 941
DIČ: 212 00 48 469
IČ DPH: SK212 00 48 469

Zastúpená:
Mgr. Martina Repášová,
Mgr. Andrea Repášová,
konatelia

BANKA: Tatra Banka
IBAN: SK27 1100 0000 0029
4900 2554


 

MÁME OTVORENÉ


PO   10.00 - 18.00
UT   10.00 - 18.00
ST   10.00 - 18.00
ŠT   10.00 - 18.00
PI    10.00 - 18.00
SO   MÁME ZATVORENÉ
NE   MÁME ZATVORENÉ

OSOBNE SME VÁM K DISPOZÍCIÍ
NA PREVÁDZKE V LETNÝCH MESIACOCH 
od 15.mája do 16.septembra.
Tešime sa na Vás !
 

 

 

 

 

0944 / 316 686