Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.


Účely a právne základy spracúvania:

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Poskytovanie služieb cestovnej agentúry/kancelárie, t.j. zistenie požiadaviek dotknutej osoby, príprava ponuky, činnosti smerujúce k uzavretiu zmluvy o obstaraní zájazdu vr. predzmluvných vzťahov, ponuka a predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu a s tým súvisiaci prenos údajov k tretím stranám, vykonávanie úkonov nevyhnutných na plnenie zmluvy, iné činnosti. Právnym základom je podľa čl. 6 ods. 1 písm b) GDPR plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre cestujúcich vr. spolucestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzavretá.
 • Účely reklamácie. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis.
 • Vernostný program, t.j. vedenie zoznamov cestujúcich osôb na uplatňovanie ev. priame poskytovanie bodov, bonusov a zliav. Právnym základom je oprávnený záujem pre cestujúcich vr. spolucestujúcich, ktorý sú konečnými príjemcami uvedených bodov, bonusov a zliav.
 • Marketingové účely, t.j. zasielanie zájazdových ponúk, newsletterov a iných informačných materiálov Prevádzkovateľa, tiež zverejňovanie fotografií, zverejňovanie recenzií a referencií dotknutých osôb na jeho webovej stránke. Právnym základom je u cestujúcich osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm f) GDPR oprávnený záujem dotknutých osôb príp. u neznámych záujemcov o marketingové materiály Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutých osôb. Vyjadrenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné, súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 • Výkon práv dotknutých osôb, t.j. vedenie evidencie podaných žiadostí o výkon práv dotknutých osôb a ich vybavenia. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm c) GDPR osobitný právny predpis.
 • Účtovná agenda. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis.
Kategórie dotknutých osobných údajov:
 • Plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu
  titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, pohlavie, rodné číslo (nutné pri zakúpení poistenia), dátum narodenia, číslo pasu, štátna príslušnosť, iné záznamy k špecifickým stravovacím, ubytovacím alebo dopravným požiadavkám dotknutej osoby, podpis, údaje o bankovom účte pre prípad vratky po reklamácii
 • Marketingové účely, vernostný program
  email, telefónne číslo, údaje o absolvovaných a preferovaných zájazdoch
Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom služieb cestovného ruchu ako sú cestovné kancelárie, dopravcovia, poskytovatelia ubytovania a stravovacích služieb, sprievodcovia a delegáti, zabezpečovatelia poistenia a poskytovatelia doplnkových služieb cestovného ruchu, technickí partneri a partneri zabezpečujúci ekonomickú agendu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má povinnosť dbať na dodržiavanie Nariadenia aj u tzv. sprostredkovateľov a v prípade porušenia povinností sprostredkovateľov zodpovedá za týchto tiež Prevádzkovateľ.


Prenos osobných údajov do 3. krajín:

Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.


Doba uchovávania osobných údajov:

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia.


Profilovanie:

Na webových stránkach Prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb.


Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má nasledovné práva:
 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.


Informácie o zdroji osobných údajov:

osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby pri plnení zmluvy vr. predzmluvných vzťahov, alebo predaji jednotlivých služieb cestovného ruchu v osobnom, telefonickom alebo emailovom kontakte s dotknutou osobou alebo ňou povereným zástupcom.

Prevádzkovateľ

CA Travel Point, s.r.o.
IČO: 48109941
Dunajská 38, Bratislava I 81108
ponuky@catravelpoint.sk
+421944316686

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Text:

Naše kontakty

CA Travel Point, s.r.o.
Sídlo:Medená 5
Bratislava 811020944 /316 686
office@catravelpoint.sk
ponuky@catravelpoint.sk

Zapísaná v OR SR
Bratislava I, oddiel:Sro,
vložka č.103485/B

IČO: 48 109 941
DIČ: 212 00 48 469
IČ DPH: SK212 00 48 469

Zastúpená:
Mgr. Martina Repášová,
Mgr. Andrea Repášová,
konatelia

BANKA: Tatra Banka
IBAN: SK27 1100 0000 0029
4900 2554


 

MÁME OTVORENÉ


PO   09.00 - 17.00
UT   09.00 - 17.00
ST   09.00 - 17.00
ŠT   09.00 - 17.00
PI    09.00 - 17.00
SO   MÁME ZATVORENÉ
NE   MÁME ZATVORENÉ

 

 

 

 

0944 / 316 686